AEG FSK93800P manuals

Owner’s manuals and user’s guides for Unknown AEG FSK93800P.
We providing 61 pdf manuals AEG FSK93800P for download free by document types: User Manual


Aeg FSK93800P User Manual (56 pages)


Brand: Aeg | Category: No info | Size: 1.63 MB |

  

Table of contents

FSK93800P

1

PUIKIEMS REZULTATAMS

2

1. SAUGOS INFORMACIJA

2

LIETUVIŲ 3

3

2. SAUGOS INSTRUKCIJOS

4

2.3 Vandens prijungimas

5

2.4 Naudojimas

5

2.5 Vidinis apšvietimas

5

2.6 Techninė priežiūra

5

2.7 Seno prietaiso išmetimas

5

3. GAMINIO APRAŠAS

6

4. VALDYMO SKYDELIS

7

5. PROGRAMOS

8

5.1 Sąnaudų vertės

9

5.2 Informacija patikros

9

6. NUOSTATOS

10

LIETUVIŲ 11

11

7. PARINKTYS

12

8. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART

13

8.1 Vandens minkštiklis

14

8.2 Druskos talpykla

14

LIETUVIŲ 15

15

9. KASDIENIS NAUDOJIMAS

16

LIETUVIŲ 17

17

10. PATARIMAI

18

LIETUVIŲ 19

19

11. PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

20

11.2 Viršutinės purkštuvo

21

11.3 Valymas iš išorės

21

12. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

22

LIETUVIŲ 23

23

Kitų galimų priežasčių

25

„Kasdienis naudojimas“

25

13. TECHNINĖ INFORMACIJA

26

14. APLINKOS APSAUGA

26

SPIS TREŚCI

27

OBSŁUGA KLIENTA

27

POLSKI 29

29

2.1 Instalacja

30

2.2 Podłączenie do sieci

30

2.3 Podłączenie do sieci

30

2.4 Eksploatacja

31

2.5 Oświetlenie wewnętrzne

31

2.6 Serwis

31

2.7 Utylizacja

31

3. OPIS PRODUKTU

32

4. PANEL STEROWANIA

33

5. PROGRAMY

34

5.1 Parametry eksploatacyjne

35

5.2 Informacje dla ośrodków

35

6. USTAWIENIA

36

POLSKI 37

37

7. OPCJE

38

7.2 Ustawianie opcji

39

7.3 XtraDry

39

7.4 TimeSaver

39

8. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

40

8.2 Zbiornik soli

41

Napełnianie zbiornika soli

41

9. CODZIENNA EKSPLOATACJA

42

9.2 Stosowanie detergentu

43

10. WSKAZÓWKI I PORADY

45

11. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

47

11.2 Czyszczenie górnego

48

11.3 Czyszczenie obudowy

48

12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

49

POLSKI 51

51

13. DANE TECHNICZNE

53

14. OCHRONA ŚRODOWISKA

53

POLSKI 55

55

117870230-A-212018

56

Aeg FSK93800P User Manual (76 pages)


Brand: Aeg | Category: No info | Size: 2.38 MB |

   

Table of contents

FSK93800P

1

SISUKORD

2

KLIENDITEENINDUS

2

1. OHUTUSINFO

3

1.2 Üldine ohutus

3

2. OHUTUSJUHISED

4

2.4 Kasutamine

5

2.5 Sisevalgusti

5

2.6 Hooldus

5

2.7 Jäätmekäitlus

5

3. TOOTE KIRJELDUS

6

4. JUHTPANEEL

7

5. PROGRAMMID

7

6. SEADED

9

7. VALIKUD

11

7.1 Valikute loend

12

7.2 Valiku määramine

12

7.3 XtraDry

12

7.4 TimeSaver

12

8. ENNE ESIMEST KASUTAMIST

13

8.2 Soolamahuti

14

Soolamahuti täitmine

14

8.3 Loputusvahendi jaotur

14

9. IGAPÄEVANE KASUTAMINE

15

9.2 Pesuaine kasutamine

16

9.3 Programmi valimine ja

16

Funktsioon Auto Off

16

EESTI 17

17

10. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID

18

11. PUHASTUS JA HOOLDUS

19

11.2 Ülemise pihustikonsooli

20

12. VEAOTSING

21

EESTI 23

23

13. TEHNILISED ANDMED

25

14. JÄÄTMEKÄITLUS

25

LABĀKIEM REZULTĀTIEM

26

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

27

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

28

2.4 Pielietojums

29

2.5 Iekšējais apgaismojums

29

2.6 Apkope

29

2.7 Ierīces utilizācija

29

3. IERĪCES APRAKSTS

30

4. VADĪBAS PANELIS

31

5. PROGRAMMAS

32

6. IESTATĪTIE PARAMETRI

33

LATVIEŠU 35

35

7. FUNKCIJAS

36

8. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS

37

8.3 Skalošanas līdzekļa

39

Kā piepildīt skalošanas

39

9. IZMANTOŠANA IKDIENĀ

40

LATVIEŠU 41

41

10. PADOMI UN IETEIKUMI

42

LATVIEŠU 43

43

11. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

44

11.2 Augšējā izsmidzinātāja

45

11.3 Ārpuses tīrīšana

45

12. PROBLĒMRISINĀŠANA

46

LATVIEŠU 47

47

13. TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

49

PUIKIEMS REZULTATAMS

51

1. SAUGOS INFORMACIJA

52

2. SAUGOS INSTRUKCIJOS

53

2.4 Naudojimas

54

2.5 Vidinė apšvietimo

54

2.6 Aptarnavimas

54

2.7 Seno prietaiso išmetimas

54

3. GAMINIO APRAŠAS

55

4. VALDYMO SKYDELIS

56

5. PROGRAMOS

57

6. NUOSTATOS

58

LIETUVIŲ 59

59

7. PARINKTYS

61

8.1 Vandens minkštiklis

62

8.2 Druskos talpykla

63

Kaip pripildyti druskos

63

8.3 Skalavimo priemonės

64

Kaip pripildyti skalavimo

64

9. KASDIENIS NAUDOJIMAS

65

10. PATARIMAI

67

11. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

69

11.2 Viršutinės purkštuvo

70

11.3 Valymas iš išorės

70

11.4 Vidaus valymas

70

12. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

71

LIETUVIŲ 73

73

13. TECHNINĖ INFORMACIJA

74

14. APLINKOS APSAUGA

75

117885722-A-012017

76

Aeg FSK93800P User Manual (56 pages)


Brand: Aeg | Category: No info | Size: 1.61 MB |

  

Aeg FSK93800P User Manual (76 pages)


Brand: Aeg | Category: No info | Size: 2.39 MB |

   

Table of contents

FSK93800P

1

SISUKORD

2

KLIENDITEENINDUS

2

1. OHUTUSINFO

3

1.2 Üldine ohutus

3

2. OHUTUSJUHISED

4

2.4 Kasutamine

5

2.5 Sisevalgusti

5

2.6 Hooldus

5

2.7 Jäätmekäitlus

5

3. TOOTE KIRJELDUS

6

4. JUHTPANEEL

7

5. PROGRAMMID

7

6. SEADED

9

7. VALIKUD

11

7.1 Valikute loend

12

7.2 Valiku määramine

12

7.3 XtraDry

12

7.4 TimeSaver

12

8. ENNE ESIMEST KASUTAMIST

13

8.2 Soolamahuti

14

Soolamahuti täitmine

14

8.3 Loputusvahendi jaotur

14

9. IGAPÄEVANE KASUTAMINE

15

9.2 Pesuaine kasutamine

16

EESTI 17

17

10. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID

18

11. PUHASTUS JA HOOLDUS

19

11.2 Ülemise pihustikonsooli

20

12. VEAOTSING

21

EESTI 23

23

13. TEHNILISED ANDMED

25

14. JÄÄTMEKÄITLUS

25

LABĀKIEM REZULTĀTIEM

26

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

27

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

28

2.4 Pielietojums

29

2.5 Iekšējais apgaismojums

29

2.6 Apkope

29

2.7 Ierīces utilizācija

29

3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

30

4. VADĪBAS PANELIS

31

5. PROGRAMMAS

32

6. IESTATĪTIE PARAMETRI

33

LATVIEŠU 35

35

7. FUNKCIJAS

36

8. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS

37

8.3 Skalošanas līdzekļa

39

Kā piepildīt skalošanas

39

9. IZMANTOŠANA IKDIENĀ

40

LATVIEŠU 41

41

10. PADOMI UN IETEIKUMI

42

LATVIEŠU 43

43

11. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

44

11.2 Augšējā izsmidzinātāja

45

11.3 Ārpuses tīrīšana

45

12. PROBLĒMRISINĀŠANA

46

LATVIEŠU 47

47

13. TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

49

PUIKIEMS REZULTATAMS

51

1. SAUGOS INFORMACIJA

52

2. SAUGOS INSTRUKCIJOS

53

2.4 Naudojimas

54

2.5 Vidinė apšvietimo

54

2.6 Aptarnavimas

54

2.7 Seno prietaiso išmetimas

54

3. GAMINIO APRAŠYMAS

55

4. VALDYMO SKYDELIS

56

5. PROGRAMOS

57

6. NUOSTATOS

58

LIETUVIŲ 59

59

7. PARINKTYS

61

8.1 Vandens minkštiklis

62

8.2 Druskos talpykla

63

Kaip pripildyti druskos

63

8.3 Skalavimo priemonės

64

Kaip pripildyti skalavimo

64

9. KASDIENIS NAUDOJIMAS

65

10. PATARIMAI

67

11. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

69

11.2 Viršutinės purkštuvo

70

11.3 Valymas iš išorės

70

11.4 Vidaus valymas

70

12. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

71

LIETUVIŲ 73

73

13. TECHNINĖ INFORMACIJA

74

14. APLINKOS APSAUGA

75

117885721-A-482016

76

Aeg FSK93800P User Manual (56 pages)


Brand: Aeg | Category: No info | Size: 1.61 MB |

 

Table of contents

FSK93800P

1

INDHOLDSFORTEGNELSE

2

FOR PERFEKTE RESULTATER

2

KUNDEPLEJE OG SERVICE

2

OPLYSNINGER OM SIKKERHED

2

Generelt om sikkerhed

3

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

4

2.4 Brug

5

2.5 Indvendig belysning

5

2.7 Bortskaffelse

5

3.1 TimeBeam

6

4. KONTROLPANEL

7

5. PROGRAMMER

7

6. INDSTILLINGER

9

6.2 Sådan ændres en

10

6.3 Sådan ændres en

10

7. TILVALG

11

7.1 Liste med tilvalg

12

7.2 Sådan vælges et tilvalg

12

7.3 XtraDry

12

7.4 TimeSaver

12

8. FØR FØRSTE ANVENDELSE

13

9. DAGLIG BRUG

15

10. RÅD OG TIPS

18

10.5 Før programmet startes

19

10.6 Tømning af kurvene

19

11.1 Rengøring af filtre

19

11.2 Rengøring af den øverste

20

12. FEJLFINDING

21

DANSK 23

23

13. TEKNISK INFORMATION

25

14. MILJØHENSYN

25

INHALTSVERZEICHNIS

26

FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE

26

REPARATUR- UND KUNDENDIENST

26

1. SICHERHEITSHINWEISE

27

Personen

27

Allgemeine Sicherheit

27

2. SICHERHEITSANWEISUNGEN

29

2.4 Gebrauch

30

2.5 Innenbeleuchtung

30

2.6 Service

30

2.7 Entsorgung

30

3. GERÄTEBESCHREIBUNG

31

4. BEDIENFELD

32

5. PROGRAMME

33

5.1 Verbrauchswerte

34

5.2 Informationen für

34

Prüfinstitute

34

6. EINSTELLUNGEN

35

6.5 AirDry

37

7. OPTIONEN

38

8.1 Wasserenthärter

39

8.2 Salzbehälter

40

8.3 Klarspülmittel-Dosierer

41

Füllen des Klarspülmittel

41

Dosierers

41

9. TÄGLICHER GEBRAUCH

42

10. TIPPS UND HINWEISE

45

11. REINIGUNG UND PFLEGE

46

11.2 Reinigen des oberen

47

Sprüharms

47

11.3 Reinigen der Außenseiten

48

11.4 Reinigung des

48

Geräteinnenraums

48

12. FEHLERSUCHE

49

DEUTSCH 51

51

13. TECHNISCHE DATEN

53

14. UMWELTTIPPS

54

DEUTSCH 55

55

117885173-A-292018

56

Aeg FSK93800P User Manual (56 pages)


Brand: Aeg | Category: No info | Size: 1.66 MB |

 

Table of contents

FSK93800P

1

TARTALOM

2

AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN

2

VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ

2

1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

3

1.2 Általános biztonság

3

2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

4

2.3 Vízhálózatra

5

2.4 Használat

5

2.5 Belső világítás

5

2.6 Szerviz

5

3. TERMÉKLEÍRÁS

6

4. KEZELŐPANEL

7

5. PROGRAMOK

8

5.1 Fogyasztási értékek

9

5.2 Tájékoztatás a bevizsgáló

9

6. BEÁLLÍTÁSOK

10

MAGYAR 11

11

7. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK

12

7.2 Kiegészítő funkció

13

7.3 XtraDry

13

7.4 TimeSaver

13

8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

14

8.2 Sótartály

15

A sótartály feltöltése

15

9. NAPI HASZNÁLAT

16

9.2 A mosogatószer

17

MAGYAR 19

19

11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

21

11.2 A felső szórókar

22

11.3 Külső tisztítás

22

12. HIBAELHÁRÍTÁS

23

MAGYAR 25

25

13. MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

27

PENTRU REZULTATE PERFECTE

28

ROMÂNA 29

29

2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ

30

ROMÂNA 31

31

3. DESCRIEREA PRODUSULUI

32

4. PANOU DE COMANDĂ

33

5. PROGRAME

34

5.1 Valori de consum

35

5.2 Informaţii pentru

35

6. SETĂRI

36

Setări Valori Descriere

37

7. OPŢIUNI

38

7.2 Setarea unei opţiuni

39

8. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

40

8.2 Rezervorul pentru sare

41

Umplerea rezervorului pentru

41

8.3 Dozatorul pentru agentul

41

9. UTILIZAREA ZILNICĂ

42

9.2 Utilizarea detergentului

43

9.3 Setarea şi pornirea unui

43

Funcţia Auto Off

43

Pornirea unui program

43

10. INFORMAŢII ŞI SFATURI

45

11. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA

46

11.2 Curăţarea braţului

47

12. DEPANARE

48

ROMÂNA 49

49

ROMÂNA 51

51

13. INFORMAŢII TEHNICE

52

14. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL

53

ROMÂNA 55

55

117885642-A-012017

56

Aeg FSK93800P User Manual (56 pages)


Brand: Aeg | Category: No info | Size: 1.58 MB |

   

Table of contents

FSK93800P

1

SPIS TREŚCI

2

OBSŁUGA KLIENTA

2

POLSKI 3

3

2.1 Instalacja

5

2.2 Podłączenie do sieci

5

2.3 Podłączenie do sieci

5

2.4 Eksploatacja

6

2.5 Oświetlenie wewnętrzne

6

2.6 Serwis

6

2.7 Utylizacja

6

3. OPIS PRODUKTU

7

4. PANEL STEROWANIA

8

5.1 Parametry eksploatacyjne

10

5.2 Informacje dla ośrodków

10

6. USTAWIENIA

11

7. OPCJE

13

7.2 Ustawianie opcji

14

7.3 XtraDry

14

7.4 TimeSaver

14

8. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

15

8.2 Zbiornik soli

16

Napełnianie zbiornika soli

16

8.3 Dozownik płynu

16

9. CODZIENNA EKSPLOATACJA

17

9.2 Stosowanie detergentu

18

9.3 Ustawianie i

18

Uruchamianie programu

18

POLSKI 19

19

10. WSKAZÓWKI I PORADY

20

POLSKI 21

21

11. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

22

11.2 Czyszczenie górnego

23

11.3 Czyszczenie obudowy

23

12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

24

POLSKI 25

25

POLSKI 27

27

13. KARTA PRODUKTU

28

15. OCHRONA ŚRODOWISKA

29

NAJLEPŠIE VÝSLEDKY

30

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

31

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

32

2.3 Pripojenie na vodovodné

33

2.4 Použitie

33

2.5 Vnútorné osvetlenie

33

2.6 Servis

33

3. POPIS SPOTREBIČA

34

4. OVLÁDACÍ PANEL

35

5. PROGRAMY

36

5.1 Spotreba

37

5.2 Informácie pre skúšobne

37

6. NASTAVENIA

38

SLOVENSKY 39

39

7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE

40

8. PRED PRVÝM POUŽITÍM

41

8.2 Zásobník na soľ

42

Plnenie zásobníka na soľ

42

8.3 Dávkovač leštidla

43

Naplnenie dávkovača leštidla

43

9. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

44

SLOVENSKY 45

45

10. TIPY A RADY

46

SLOVENSKY 47

47

11. STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

48

11.2 Čistenie horného

49

11.3 Vonkajšie čistenie

49

12. ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

50

SLOVENSKY 51

51

13. INFORMAČNÝ LIST K VÝROBKU

53

SLOVENSKY 55

55

117885634-A-432018

56

Aeg FSK93800P User Manual (56 pages)


Brand: Aeg | Category: No info | Size: 1.64 MB |

 

Table of contents

FSK93800P

1

INDHOLDSFORTEGNELSE

2

FOR PERFEKTE RESULTATER

2

KUNDEPLEJE OG SERVICE

2

1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED

3

Generelt om sikkerhed

3

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

4

2.4 Brug

5

2.5 Indvendigt lys

5

2.6 Service

5

2.7 Bortskaffelse

5

3.1 TimeBeam

6

4. BETJENINGSPANEL

7

5. PROGRAMMER

7

6. INDSTILLINGER

9

TILVALGSFUNKTIONER

11

7.1 Liste med tilvalg

12

7.2 Sådan vælges et tilvalg

12

7.3 XtraDry

12

7.4 TimeSaver

12

8. FØR IBRUGTAGNING

13

8.2 Saltbeholderen

14

8.3 Beholderen til

14

9. DAGLIG BRUG

15

9.2 Brug af opvaskemiddel

16

Auto Off-funktionen

16

Starte et program

16

10. RÅD OG TIP

18

10.5 Før programmet startes

19

10.6 Tømning af kurvene

19

11.1 Rengøring af filtre

19

11.2 Rengøring af den øverste

20

FEJLFINDING

21

DANSK 23

23

13. TEKNISK INFORMATION

25

14. MILJØHENSYN

25

INHALTSVERZEICHNIS

26

FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE

26

REPARATUR- UND KUNDENDIENST

26

1. SICHERHEITSHINWEISE

27

Personen

27

Allgemeine Sicherheit

27

SICHERHEITSANWEISUNGEN

28

2.3 Wasseranschluss

29

2.4 Gebrauch

29

2.5 Innenbeleuchtung

29

3. GERÄTEBESCHREIBUNG

30

4. BEDIENFELD

31

5. PROGRAMME

32

5.1 Verbrauchswerte

33

6. EINSTELLUNGEN

34

6.6 AutoOpen

36

7. OPTIONEN

37

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

38

8.2 Salzbehälter

39

8.3 Klarspülmittel-Dosierer

40

Füllen des Klarspülmittel

40

Dosierers

40

9. TÄGLICHER GEBRAUCH

41

10. TIPPS UND HINWEISE

44

11. REINIGUNG UND PFLEGE

45

11.2 Reinigen des oberen

46

Sprüharms

46

FEHLERSUCHE

47

DEUTSCH 49

49

13. TECHNISCHE DATEN

51

14. UMWELTTIPPS

52

DEUTSCH 53

53

DEUTSCH 55

55

117885172-A-012017

56

Aeg FSK93800P User Manual (80 pages)


Brand: Aeg | Category: No info | Size: 1.01 MB |

    

Table of contents

FSK93800P

1

ZA SAVRŠENE REZULTATE

2

BRIGA O KUPCIMA I SERVIS

2

1. SIGURNOSNE INFORMACIJE

3

1.2 Opća sigurnost

3

2. SIGURNOSNE UPUTE

4

2.4 Upotreba

5

2.6 Servisiranje

5

2.7 Odlaganje

5

3. OPIS PROIZVODA

6

4. UPRAVLJAČKA PLOČA

7

5.1 Podaci o potrošnji

9

5.2 Informacije za ustanove

9

6. POSTAVKE

10

HRVATSKI 11

11

7. OPCIJE

12

8. PRIJE PRVE UPORABE

13

8.1 Omekšivač vode

14

HRVATSKI 15

15

9. SVAKODNEVNA UPORABA

16

HRVATSKI 17

17

10. SAVJETI

18

HRVATSKI 19

19

11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

20

11.2 Čišćenje gornje

21

11.3 Vanjsko čišćenje

21

12. RJEŠAVANJE PROBLEMA

22

HRVATSKI 23

23

13. TEHNIČKI PODACI

25

14. BRIGA ZA OKOLIŠ

26

ЗА САВРШЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ

27

1. БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

28

1.2 Опште мере безбедности

28

2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

29

2.3 Прикључивање воде

30

2.4 Употреба

30

2.5 Унутрашња лампица

30

2.6 Сервисирање

30

3. ОПИС ПРОИЗВОДА

31

4. КОМАНДНА ТАБЛА

32

5. ПРОГРАМИ

33

5.1 Вредности потрошње

34

5.2 Информације за

34

6. ПОДЕШАВАЊА

35

7. ОПЦИЈЕ

37

7.2 Како подесити опцију

38

7.3 XtraDry

38

7.4 TimeSaver

38

8. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ

39

8.2 Посуда за со

40

Како да напуните посуду за

40

9. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА

41

9.1 Лагано дизање

42

9.2 Коришћење детерџента

42

СРПСКИ 43

43

10. КОРИСНИ САВЕТИ

44

СРПСКИ 45

45

11. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

46

11.2 Чишћење горњег крака

47

11.3 Спољашње чишћење

47

12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

48

СРПСКИ 49

49

СРПСКИ 51

51

13. ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

52

14. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

52

ZA ODLIČNE REZULTATE

53

POMOČ STRANKAM IN SERVIS

53

1. VARNOSTNA INFORMACIJE

54

2. VARNOSTNA NAVODILA

55

2.4 Uporaba

56

2.5 Notranja lučka

56

2.6 Servis

56

2.7 Odstranjevanje

56

3. OPIS IZDELKA

57

4. UPRAVLJALNA PLOŠČA

58

5. PROGRAMI

59

6. NASTAVITVE

60

SLOVENŠČINA 61

61

7. FUNKCIJE

63

8. PRED PRVO UPORABO

64

8.2 Posoda za sol

65

Polnjenje posode za sol

65

8.3 Predal sredstva za

66

Polnjenje predala sredstva za

66

9. VSAKODNEVNA UPORABA

67

10. NAMIGI IN NASVETI

69

11. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

71

11.2 Čiščenje zgornje

72

11.3 Čiščenje zunanjih

72

11.4 Čiščenje notranjosti

72

12. ODPRAVLJANJE TEŽAV

73

SLOVENŠČINA 75

75

13. TEHNIČNE INFORMACIJE

76

14. SKRB ZA OKOLJE

77

SLOVENŠČINA 79

79

117880030-A-112017

80

Aeg FSK93800P User Manual (56 pages)


Brand: Aeg | Category: No info | Size: 1.58 MB |

 

Table of contents

FSK93800P

1

TARTALOM

2

AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN

2

VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ

2

1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

3

1.2 Általános biztonság

3

2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

4

MAGYAR 5

5

3. TERMÉKLEÍRÁS

6

4. KEZELŐPANEL

7

5. PROGRAMOK

8

5.1 Fogyasztási értékek

9

5.2 Tájékoztatás a bevizsgáló

9

6. BEÁLLÍTÁSOK

10

MAGYAR 11

11

7. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK

12

7.2 Kiegészítő funkció

13

7.3 XtraDry

13

7.4 TimeSaver

13

8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

14

8.2 Sótartály

15

A sótartály feltöltése

15

9. NAPI HASZNÁLAT

16

9.2 A mosogatószer

17

9.3 Program kiválasztása és

17

Program elindítása

17

MAGYAR 19

19

11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

21

11.2 A felső szórókar

22

11.3 Külső tisztítás

22

12. HIBAKERESÉS

23

MAGYAR 25

25

13. TERMÉKISMERTETŐ

27

PENTRU REZULTATE PERFECTE

29

2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ

31

2.3 Racordarea la apă

32

2.4 Utilizare

32

2.5 Becul interior

32

3. DESCRIEREA PRODUSULUI

33

4. PANOU DE COMANDĂ

34

5. PROGRAME

35

5.1 Valori de consum

36

5.2 Informaţii pentru

36

6. SETĂRI

37

Setari Valori Descriere

38

Resetare setari Resetare

38

Resetează aparatul la setări‐

38

7. OPŢIUNI

39

7.2 Setarea unei opţiuni

40

8. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

41

8.2 Rezervorul pentru sare

42

Umplerea rezervorului pentru

42

8.3 Dozatorul pentru agentul

42

9. UTILIZAREA ZILNICĂ

43

9.2 Utilizarea detergentului

44

9.3 Setarea şi pornirea unui

44

Pornirea unui program

44

ROMÂNA 45

45

10. INFORMAŢII ŞI SFATURI

46

11. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA

47

11.2 Curăţarea braţului

48

11.3 Curăţarea exterioară

49

11.4 Curăţarea interiorului

49

12. DEPANARE

50

ROMÂNA 51

51

Consultaţi „Înainte de

53

„Informaţii şi sfaturi"

53

15. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL

55

117885644-A-422018

56

Aeg FSK93800P User Manual (32 pages)


Brand: Aeg | Category: No info | Size: 0.89 MB |

 

Aeg FSK93800P User Manual (56 pages)


Brand: Aeg | Category: No info | Size: 1.63 MB |

 

Table of contents

FSK93800P

1

TARTALOM

2

AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN

2

VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ

2

1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

3

1.2 Általános biztonság

3

2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

4

MAGYAR 5

5

3. TERMÉKLEÍRÁS

6

4. KEZELŐPANEL

7

5. PROGRAMOK

8

5.1 Fogyasztási értékek

9

5.2 Tájékoztatás a bevizsgáló

9

6. BEÁLLÍTÁSOK

10

MAGYAR 11

11

7. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK

12

7.2 Kiegészítő funkció

13

7.3 XtraDry

13

7.4 TimeSaver

13

8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

14

8.2 Sótartály

15

A sótartály feltöltése

15

9. NAPI HASZNÁLAT

16

9.2 A mosogatószer

17

9.3 Program kiválasztása és

17

Program elindítása

17

MAGYAR 19

19

11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

21

11.2 A felső szórókar

22

11.3 Külső tisztítás

22

12. HIBAKERESÉS

23

MAGYAR 25

25

13. MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

27

PENTRU REZULTATE PERFECTE

28

ROMÂNA 29

29

2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ

30

2.3 Racordarea la apă

31

2.4 Utilizare

31

2.5 Becul interior

31

2.6 Service

31

3. DESCRIEREA PRODUSULUI

32

4. PANOU DE COMANDĂ

33

5. PROGRAME

34

5.1 Valori de consum

35

5.2 Informaţii pentru

35

6. SETĂRI

36

Setari Valori Descriere

37

Resetare setări Resetare

37

Resetează aparatul la setări‐

37

7. OPŢIUNI

38

7.2 Setarea unei opţiuni

39

8. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

40

8.2 Rezervorul pentru sare

41

Umplerea rezervorului pentru

41

8.3 Dozatorul pentru agentul

41

9. UTILIZAREA ZILNICĂ

42

9.2 Utilizarea detergentului

43

9.3 Setarea şi pornirea unui

43

Pornirea unui program

43

10. INFORMAŢII ŞI SFATURI

45

11. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA

46

11.2 Curăţarea braţului

47

11.3 Curăţarea exterioară

48

11.4 Curăţarea interiorului

48

12. DEPANARE

49

ROMÂNA 51

51

Consultaţi „Înainte de

52

„Informaţii şi sfaturi"

52

13. INFORMAŢII TEHNICE

53

14. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL

53

ROMÂNA 55

55

117885643-A-292018

56

Aeg FSK93800P User Manual (28 pages)


Brand: Aeg | Category: No info | Size: 1.06 MB |

 

Table of contents

FSK93800P

1



2

  

2

  

2

1 .  

3

1.2  

3

2 . 

4

2.4 

5

2.5  

5

2.6 

5

2.7   

5

3 . 

6

4 . 

7

5 .

7

5.1  

8

6 .

9

6.4   

10

MyFavourite

10

7 .

11

8 .  

12

8.1  

13

8.2  

13

   

13

9 . 

14

9.1 Comfort Lift

15

9.2  

15

9.3    

15

   

15

10 . 

17

11 . 

18

11.2    

19

11.3  

19

11.4  

19

12 .  

20

21

21

13 .  

23

14 .  

24

15 . 

24

25

25

27

27

117877212-A-422018

28

Aeg FSK93800P User Manual (56 pages)


Brand: Aeg | Category: No info | Size: 1.63 MB |

  

Table of contents

FSK93800P

1

ЗА САВРШЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ

2

1. БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

2

1.2 Опште мере безбедности

3

2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

4

2.3 Прикључивање воде

5

2.4 Употреба

5

2.5 Унутрашње осветљење

5

2.6 Сервис

5

3. ОПИС ПРОИЗВОДА

6

4. КОМАНДНА ТАБЛА

7

5. ПРОГРАМИ

8

5.1 Вредности потрошње

9

5.2 Информације за

9

6. ПОДЕШАВАЊА

10

СРПСКИ 11

11

6.5 AirDry

12

7. ОПЦИЈЕ

13

8. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ

14

8.2 Посуда за со

15

Како да напуните посуду за

15

8.3 Дозатор за средство за

16

Како да напуните дозатор

16

9. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА

17

10. КОРИСНИ САВЕТИ

19

11. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

21

11.2 Чишћење горњег крака

22

12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

23

СРПСКИ 25

25

13. ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

27

14. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

28

ZA ODLIČNE REZULTATE

29

POMOČ STRANKAM IN SERVIS

29

1. VARNOSTNA INFORMACIJE

29

2. VARNOSTNA NAVODILA

31

2.4 Uporaba

32

2.5 Notranja osvetlitev

32

2.6 Servis

32

2.7 Odstranjevanje

32

3. OPIS IZDELKA

33

4. UPRAVLJALNA PLOŠČA

34

5. PROGRAMI

35

5.1 Vrednosti porabe

36

5.2 Informacije za

36

6. NASTAVITVE

37

7. FUNKCIJE

39

7.2 Nastavljanje funkcije

40

7.3 XtraDry

40

7.4 TimeSaver

40

8. PRED PRVO UPORABO

41

9. VSAKODNEVNA UPORABA

43

10. NAMIGI IN NASVETI

45

11. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

47

11.2 Čiščenje zgornje

48

11.3 Čiščenje zunanjih

48

12. ODPRAVLJANJE TEŽAV

49

SLOVENŠČINA 51

51

13. TEHNIČNE INFORMACIJE

52

14. SKRB ZA OKOLJE

53

SLOVENŠČINA 55

55

117870240-A-212018

56

Aeg FSK93800P User Manual (52 pages)


Brand: Aeg | Category: No info | Size: 1.60 MB |

Table of contents

FSK93800P

1

INDHOLDSFORTEGNELSE

2

FOR PERFEKTE RESULTATER

2

KUNDEPLEJE OG SERVICE

2

OPLYSNINGER OM SIKKERHED

2

Generelt om sikkerhed

3

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

4

2.4 Brug

5

2.5 Indvendig belysning

5

2.7 Bortskaffelse

5

3.1 TimeBeam

6

4. KONTROLPANEL

7

6. INDSTILLINGER

9

6.2 Sådan ændres en

10

6.3 Sådan ændres en

10

7. TILVALG

11

7.1 Liste med tilvalg

12

7.2 Sådan vælges et tilvalg

12

7.3 XtraDry

12

7.4 TimeSaver

12

8. FØR FØRSTE ANVENDELSE

13

8.2 Saltbeholderen

14

Sådan fyldes saltbeholderen

14

9. DAGLIG BRUG

15

9.2 Brug af opvaskemiddel

16

Sådan startes et program

16

10. RÅD OG TIPS

18

10.4 Fyldning af kurvene

19

10.5 Før programmet startes

19

10.6 Tømning af kurvene

19

11.1 Rengøring af filtre

19

11.2 Rengøring af den øverste

20

11.3 Udvendig rengøring

21

11.4 Indvendig rengøring

21

12. FEJLFINDING

22

DANSK 23

23

13. TEKNISK INFORMATION

25

14. MILJØHENSYN

26

KUNDESTØTTE OG SERVICE

27

SIKKERHETSINFORMASJON

27

Generelt om sikkerhet

28

2. SIKKERHETSANVISNINGER

29

2.4 Bruk

30

2.5 Innvendig belysning

30

2.6 Service

30

2.7 Avfallsbehandling

30

3. PRODUKTBESKRIVELSE

31

4. BETJENINGSPANEL

32

5. PROGRAMMER

32

6. INNSTILLINGER

34

7. ALTERNATIVER

36

7.1 Liste over tilvalg

37

7.2 Slik angis et tilvalg

37

8. FØR FØRSTEGANGS BRUK

38

Hvordan fyller du

39

8.3 Skyllemiddelbeholderen

39

9. DAGLIG BRUK

40

9.2 Bruke oppvaskmiddel

41

9.3 Stille inn og starte et

41

Slik starter du et program

41

11. STELL OG RENGJØRING

44

11.2 Rengjør den øverste

45

12. FEILSØKING

46

NORSK 47

47

NORSK 49

49

13. TEKNISKE DATA

50

14. BESKYTTELSE AV MILJØET

50

NORSK 51

51

117870310-A-212018

52

Aeg FSK93800P User Manual (80 pages)


Brand: Aeg | Category: No info | Size: 2.40 MB |

   

Table of contents

FSK93800P

1

PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY

2

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

2

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

3

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

4

2.3 Vodovodní přípojka

5

2.4 Použití spotřebiče

5

2.5 Vnitřní osvětlení

5

2.6 Obsluha

5

2.7 Likvidace

5

3. POPIS SPOTŘEBIČE

6

6. NASTAVENÍ

9

6.2 Jak změnit nastavení se

10

6.3 Jak změnit nastavení s

10

7. FUNKCE

11

7.1 Seznam funkcí

12

7.2 Jak nastavit funkci

12

7.3 XtraDry

12

8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

13

8.2 Zásobník na sůl

14

Jak doplnit zásobník na sůl

14

9. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

15

9.2 Použití mycího

16

9.3 Nastavení a spuštění

16

Funkce Auto Off

16

ČESKY 17

17

10. TIPY A RADY

18

11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

19

11.2 Čištění horního

20

12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

21

ČESKY 23

23

13. TECHNICKÉ INFORMACE

25

SPIS TREŚCI

26

OBSŁUGA KLIENTA

26

POLSKI 27

27

2.1 Instalacja

28

2.2 Podłączenie do sieci

29

2.3 Podłączenie do sieci

29

2.4 Przeznaczenie

29

3. OPIS URZĄDZENIA

30

4. PANEL STEROWANIA

31

5. PROGRAMY

32

5.1 Parametry eksploatacyjne

33

6. USTAWIENIA

34

POLSKI 35

35

7. OPCJE

36

7.1 Lista opcji

37

7.2 Ustawianie opcji

37

7.4 TimeSaver

37

8. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

38

8.2 Zbiornik soli

39

Napełnianie zbiornika soli

39

9. CODZIENNA EKSPLOATACJA

40

9.1 Mechanizm Comfort Lift

41

9.2 Stosowanie detergentu

41

10. WSKAZÓWKI I PORADY

43

11. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

45

11.2 Czyszczenie górnego

46

11.3 Czyszczenie obudowy

46

12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

47

POLSKI 49

49

13. DANE TECHNICZNE

51

14. OCHRONA ŚRODOWISKA

51

NAJLEPŠIE VÝSLEDKY

52

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

53

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

54

SLOVENSKY 55

55

3. POPIS SPOTREBIČA

56

4. OVLÁDACÍ PANEL

57

6. NASTAVENIA

59

6.2 Zmena nastavenia s 2

60

SLOVENSKY 61

61

7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE

62

8. PRED PRVÝM POUŽITÍM

63

8.2 Zásobník na soľ

64

Plnenie zásobníka na soľ

64

8.3 Dávkovač leštidla

65

Naplnenie zásobníka leštidla

65

9. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

66

SLOVENSKY 67

67

SLOVENSKY 69

69

11. OŠETROVANIE A ČISTENIE

70

11.2 Čistenie horného

71

11.3 Vonkajšie čistenie

71

11.4 Čistenie vnútra

71

12. RIEŠENIE PROBLÉMOV

72

SLOVENSKY 73

73

13. TECHNICKÉ INFORMÁCIE

75

SLOVENSKY 77

77

SLOVENSKY 79

79

117885631-A-422016

80

Aeg FSK93800P User Manual (80 pages)


Brand: Aeg | Category: No info | Size: 2.27 MB |

   

Table of contents

FSK93800P

1

SISUKORD

2

KLIENDITEENINDUS

2

1. OHUTUSINFO

3

1.2 Üldine ohutus

3

2. OHUTUSJUHISED

4

2.3 Veeühendus

5

2.4 Kasutamine

5

2.5 Sisevalgustus

5

2.6 Hooldus

5

2.7 Jäätmekäitlus

5

3. SEADME KIRJELDUS

6

4. JUHTPANEEL

7

5. PROGRAMMID

7

6. SEADED

9

7. VALIKUD

11

7.1 Valikute loend

12

7.2 Valiku määramine

12

7.3 XtraDry

12

7.4 TimeSaver

12

8.1 Veepehmendaja

13

8.2 Soolamahuti

14

Soolamahuti täitmine

14

8.3 Loputusvahendi jaotur

14

Loputusvahendi jaoturi

14

9. IGAPÄEVANE KASUTAMINE

15

10. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID

17

11. PUHASTUS JA HOOLDUS

19

11.2 Ülemise pihustikonsooli

20

11.3 Välispinna puhastamine

20

12. VEAOTSING

21

EESTI 23

23

13. TOOTE INFOLEHT

24

15. JÄÄTMEKÄITLUS

25

LABĀKIEM REZULTĀTIEM

27

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

27

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

29

3. PRODUKTA APRAKSTS

31

4. VADĪBAS PANELIS

32

5. PROGRAMMAS

33

5.1 Patēriņa dati

34

5.2 Informācija pārbaudes

34

6. IESTATĪTIE PARAMETRI

35

7. IESPĒJAS

37

8.1 Ūdens mīkstinātājs

38

8.3 Skalošanas līdzekļa

40

Kā piepildīt skalošanas

40

9. IZMANTOŠANA IKDIENĀ

41

10. PADOMI UN IETEIKUMI

43

11. APKOPE UN TĪRĪŠANA

45

11.2 Augšējā izsmidzinātāja

46

11.3 Ārpuses tīrīšana

46

12. PROBLĒMRISINĀŠANA

47

LATVIEŠU 49

49

PUIKIEMS REZULTATAMS

53

1. SAUGOS INFORMACIJA

54

2. SAUGOS INSTRUKCIJOS

55

2.3 Vandens prijungimas

56

2.4 Naudojimas

56

2.5 Vidinis apšvietimas

56

2.6 Techninė priežiūra

56

2.7 Seno prietaiso išmetimas

56

3. GAMINIO APRAŠAS

57

4. VALDYMO SKYDELIS

58

5. PROGRAMOS

59

5.1 Sąnaudų vertės

60

5.2 Informacija patikros

60

6. NUOSTATOS

61

Nustatymai Vertės Aprašas

62

Atkurti nustatymus Atkurti

62

Atšaukti

62

Atkuria prietaiso gamyklines

62

7. PARINKTYS

63

8. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART

64

8.1 Vandens minkštiklis

65

8.2 Druskos talpykla

65

9. KASDIENIS NAUDOJIMAS

67

10. PATARIMAI

69

11. PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

71

11.2 Viršutinės purkštuvo

72

11.3 Valymas iš išorės

72

12. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

73

LIETUVIŲ 75

75

Kitų galimų priežasčių

76

„Kasdienis naudojimas“

76

LIETUVIŲ 77

77

15. APLINKOS APSAUGA

78

LIETUVIŲ 79

79

117885724-A-422018

80

Aeg FSK93800P User Manual (28 pages)


Brand: Aeg | Category: No info | Size: 1.06 MB |

 

Table of contents

FSK93800P

1



2

  

2

  

2

1 .  

3

1.2  

3

2 . 

4

2.4 

5

2.5  

5

2.6 

5

2.7   

5

3 . 

6

4 . 

7

5 .

7

5.1  

8

6 .

9

6.4   

10

MyFavourite

10

7 .

11

8 .  

12

8.1  

13

8.2  

13

   

13

9 . 

14

9.1 Comfort Lift

15

9.2  

15

9.3    

15

   

15

10 . 

17

11 . 

18

11.2    

19

11.3  

19

11.4  

19

12 .  

20

21

21

13 .  

23

14 .  

24

16 . 

24

25

25

27

27

117870331-A-432018

28

Aeg FSK93800P User Manual (56 pages)


Brand: Aeg | Category: No info | Size: 1.66 MB |

 

Table of contents

FSK93800P

1

TARTALOM

2

AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN

2

VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ

2

1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

3

1.2 Általános biztonság

3

2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

4

2.3 Vízhálózatra

5

2.4 Használat

5

2.5 Belső világítás

5

2.6 Szerviz

5

3. TERMÉKLEÍRÁS

6

4. KEZELŐPANEL

7

5. PROGRAMOK

8

5.1 Fogyasztási értékek

9

5.2 Tájékoztatás a bevizsgáló

9

6. BEÁLLÍTÁSOK

10

MAGYAR 11

11

7. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK

12

7.2 Kiegészítő funkció

13

7.3 XtraDry

13

7.4 TimeSaver

13

8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

14

8.2 Sótartály

15

A sótartály feltöltése

15

9. NAPI HASZNÁLAT

16

9.2 A mosogatószer

17

MAGYAR 19

19

11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

21

11.2 A felső szórókar

22

11.3 Külső tisztítás

22

12. HIBAELHÁRÍTÁS

23

MAGYAR 25

25

13. MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

27

PENTRU REZULTATE PERFECTE

28

ROMÂNA 29

29

2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ

30

ROMÂNA 31

31

3. DESCRIEREA PRODUSULUI

32

4. PANOU DE COMANDĂ

33

5. PROGRAME

34

5.1 Valori de consum

35

5.2 Informaţii pentru

35

6. SETĂRI

36

Setări Valori Descriere

37

7. OPŢIUNI

38

7.2 Setarea unei opţiuni

39

8. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

40

8.2 Rezervorul pentru sare

41

Umplerea rezervorului pentru

41

8.3 Dozatorul pentru agentul

41

9. UTILIZAREA ZILNICĂ

42

9.2 Utilizarea detergentului

43

9.3 Setarea şi pornirea unui

43

Funcţia Auto Off

43

10. INFORMAŢII ŞI SFATURI

45

11. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA

46

ROMÂNA 47

47

12. DEPANARE

48

ROMÂNA 49

49

ROMÂNA 51

51

13. INFORMAŢII TEHNICE

52

14. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL

53

ROMÂNA 55

55

117885641-A-422016

56

Aeg FSK93800P User Manual (56 pages)


Brand: Aeg | Category: No info | Size: 1.59 MB |

  

Table of contents

FSK93800P

1

ЗА САВРШЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ

2

1. БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

3

1.2 Опште мере безбедности

3

2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

4

2.2 Прикључење на

5

2.3 Прикључивање воде

5

2.4 Употреба

5

2.5 Унутрашње осветљење

5

3. ОПИС ПРОИЗВОДА

6

4. КОМАНДНА ТАБЛА

7

5. ПРОГРАМИ

8

5.1 Вредности потрошње

9

5.2 Информације за

9

6. ПОДЕШАВАЊА

10

СРПСКИ 11

11

6.5 AirDry

12

7. ОПЦИЈЕ

13

8. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ

14

8.2 Посуда за со

15

Како да напуните посуду за

15

8.3 Дозатор за средство за

16

Како да напуните дозатор

16

9. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА

17

10. КОРИСНИ САВЕТИ

19

11. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

21

11.2 Чишћење горњег крака

22

12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

23

СРПСКИ 25

25

Погледајте одељак „Пре

27

„Свакодневна употреба“

27

15. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

28

СРПСКИ 29

29

ZA ODLIČNE REZULTATE

30

POMOČ STRANKAM IN SERVIS

30

1. VARNOSTNA INFORMACIJE

31

2. VARNOSTNA NAVODILA

32

2.3 Vodovodna napeljava

33

2.4 Uporaba

33

2.5 Notranja osvetlitev

33

2.6 Servis

33

2.7 Odstranjevanje

33

3. OPIS IZDELKA

34

4. UPRAVLJALNA PLOŠČA

35

5. PROGRAMI

36

5.1 Vrednosti porabe

37

5.2 Informacije za

37

6. NASTAVITVE

38

SLOVENŠČINA 39

39

7. FUNKCIJE

40

8. PRED PRVO UPORABO

41

8.2 Posoda za sol

42

Polnjenje posode za sol

42

8.3 Predal sredstva za

43

Polnjenje predala sredstva za

43

9. VSAKODNEVNA UPORABA

44

SLOVENŠČINA 45

45

10. NAMIGI IN NASVETI

46

SLOVENŠČINA 47

47

11. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

48

11.2 Čiščenje zgornje

49

11.3 Čiščenje zunanjih

49

12. ODPRAVLJANJE TEŽAV

50

SLOVENŠČINA 51

51

Za druge možne vzroke si

53

«, »Vsakodnevna uporaba

53

« ali »Namigi in nasveti«

53

14. DODATNI TEHNIČNI PODATKI

54

15. SKRB ZA OKOLJE

54

SLOVENŠČINA 55

55

117870241-A-432018

56

Aeg FSK93800P User Manual (56 pages)


Brand: Aeg | Category: No info | Size: 1.59 MB |

  

Table of contents

FSK93800P

1

ЗА САВРШЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ

2

1. БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

3

1.2 Опште мере безбедности

3

2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

4

2.2 Прикључење на

5

2.3 Прикључивање воде

5

2.4 Употреба

5

2.5 Унутрашње осветљење

5

3. ОПИС ПРОИЗВОДА

6

4. КОМАНДНА ТАБЛА

7

5. ПРОГРАМИ

8

5.1 Вредности потрошње

9

5.2 Информације за

9

6. ПОДЕШАВАЊА

10

СРПСКИ 11

11

6.5 AirDry

12

7. ОПЦИЈЕ

13

8. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ

14

8.2 Посуда за со

15

Како да напуните посуду за

15

8.3 Дозатор за средство за

16

Како да напуните дозатор

16

9. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА

17

10. КОРИСНИ САВЕТИ

19

11. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

21

11.2 Чишћење горњег крака

22

12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

23

СРПСКИ 25

25

Погледајте одељак „Пре

27

„Свакодневна употреба“

27

15. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

28

СРПСКИ 29

29

ZA ODLIČNE REZULTATE

30

POMOČ STRANKAM IN SERVIS

30

1. VARNOSTNA INFORMACIJE

31

2. VARNOSTNA NAVODILA

32

2.3 Vodovodna napeljava

33

2.4 Uporaba

33

2.5 Notranja osvetlitev

33

2.6 Servis

33

2.7 Odstranjevanje

33

3. OPIS IZDELKA

34

4. UPRAVLJALNA PLOŠČA

35

5. PROGRAMI

36

5.1 Vrednosti porabe

37

5.2 Informacije za

37

6. NASTAVITVE

38

SLOVENŠČINA 39

39

7. FUNKCIJE

40

8. PRED PRVO UPORABO

41

8.2 Posoda za sol

42

Polnjenje posode za sol

42

8.3 Predal sredstva za

43

Polnjenje predala sredstva za

43

9. VSAKODNEVNA UPORABA

44

SLOVENŠČINA 45

45

10. NAMIGI IN NASVETI

46

SLOVENŠČINA 47

47

11. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

48

11.2 Čiščenje zgornje

49

11.3 Čiščenje zunanjih

49

12. ODPRAVLJANJE TEŽAV

50

SLOVENŠČINA 51

51

Za druge možne vzroke si

53

«, »Vsakodnevna uporaba

53

« ali »Namigi in nasveti«

53

14. DODATNI TEHNIČNI PODATKI

54

15. SKRB ZA OKOLJE

54

SLOVENŠČINA 55

55

117880032-A-432018

56

Aeg FSK93800P User Manual (56 pages)


Brand: Aeg | Category: No info | Size: 1.64 MB |

 

Table of contents

FSK93800P

1

INDHOLDSFORTEGNELSE

2

FOR PERFEKTE RESULTATER

2

KUNDEPLEJE OG SERVICE

2

1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED

3

Generelt om sikkerhed

3

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

4

2.4 Brug

5

2.5 Indvendigt lys

5

2.6 Service

5

2.7 Bortskaffelse

5

3. PRODUKTBESKRIVELSE

6

4. BETJENINGSPANEL

7

5. PROGRAMMER

7

6. INDSTILLINGER

9

TILVALGSFUNKTIONER

11

7.1 Liste med tilvalg

12

7.2 Sådan vælges et tilvalg

12

7.3 XtraDry

12

7.4 TimeSaver

12

8. FØR IBRUGTAGNING

13

8.2 Saltbeholderen

14

8.3 Beholderen til

14

9. DAGLIG BRUG

15

10. RÅD OG TIP

18

10.5 Før programmet startes

19

10.6 Tømning af kurvene

19

11.1 Rengøring af filtre

19

11.2 Rengøring af den øverste

20

FEJLFINDING

21

DANSK 23

23

13. TEKNISK INFORMATION

25

14. MILJØHENSYN

25

INHALTSVERZEICHNIS

26

FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE

26

REPARATUR- UND KUNDENDIENST

26

1. SICHERHEITSHINWEISE

27

Personen

27

Allgemeine Sicherheit

27

SICHERHEITSANWEISUNGEN

28

2.3 Wasseranschluss

29

2.4 Gebrauch

29

2.5 Innenbeleuchtung

29

3. GERÄTEBESCHREIBUNG

30

4. BEDIENFELD

31

5. PROGRAMME

32

5.1 Verbrauchswerte

33

6. EINSTELLUNGEN

34

6.6 AutoOpen

36

7. OPTIONEN

37

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

38

8.2 Salzbehälter

39

8.3 Klarspülmittel-Dosierer

40

Füllen des Klarspülmittel

40

Dosierers

40

9. TÄGLICHER GEBRAUCH

41

10. TIPPS UND HINWEISE

44

11. REINIGUNG UND PFLEGE

45

11.2 Reinigen des oberen

47

Sprüharms

47

11.3 Reinigen der Außenseiten

47

11.4 Reinigung des

47

Geräteinnenraums

47

12. FEHLERSUCHE

48

DEUTSCH 49

49

DEUTSCH 51

51

13. TECHNISCHE DATEN

52

14. UMWELTTIPPS

53

DEUTSCH 55

55

117885171-A-422016

56

Aeg FSK93800P User Manual (56 pages)


Brand: Aeg | Category: No info | Size: 1.58 MB |

  

Table of contents

FSK93800P

1

PUIKIEMS REZULTATAMS

2

1. SAUGOS INFORMACIJA

3

2. SAUGOS INSTRUKCIJOS

4

2.3 Vandens prijungimas

5

2.4 Naudojimas

5

2.5 Vidinis apšvietimas

5

2.6 Techninė priežiūra

5

2.7 Seno prietaiso išmetimas

5

3. GAMINIO APRAŠAS

6

4. VALDYMO SKYDELIS

7

5. PROGRAMOS

8

5.1 Sąnaudų vertės

9

5.2 Informacija patikros

9

6. NUOSTATOS

10

Nustatymai Vertės Aprašas

11

Atkurti nustatymus Atkurti

11

Atšaukti

11

Atkuria prietaiso gamyklines

11

7. PARINKTYS

12

8. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART

13

8.1 Vandens minkštiklis

14

8.2 Druskos talpykla

14

LIETUVIŲ 15

15

9. KASDIENIS NAUDOJIMAS

16

LIETUVIŲ 17

17

10. PATARIMAI

18

LIETUVIŲ 19

19

11. PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

20

11.2 Viršutinės purkštuvo

21

11.3 Valymas iš išorės

21

12. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

22

LIETUVIŲ 23

23

Kitų galimų priežasčių

25

„Kasdienis naudojimas“

25

15. APLINKOS APSAUGA

27

SPIS TREŚCI

28

OBSŁUGA KLIENTA

28

POLSKI 29

29

2.1 Instalacja

31

2.2 Podłączenie do sieci

31

2.3 Podłączenie do sieci

31

2.4 Eksploatacja

32

2.5 Oświetlenie wewnętrzne

32

2.6 Serwis

32

2.7 Utylizacja

32

3. OPIS PRODUKTU

33

4. PANEL STEROWANIA

34

5. PROGRAMY

35

5.1 Parametry eksploatacyjne

36

5.2 Informacje dla ośrodków

36

6. USTAWIENIA

37

7. OPCJE

39

7.2 Ustawianie opcji

40

7.3 XtraDry

40

7.4 TimeSaver

40

8. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

41

8.2 Zbiornik soli

42

Napełnianie zbiornika soli

42

8.3 Dozownik płynu

42

9. CODZIENNA EKSPLOATACJA

43

9.2 Stosowanie detergentu

44

9.3 Ustawianie i

44

Uruchamianie programu

44

POLSKI 45

45

10. WSKAZÓWKI I PORADY

46

POLSKI 47

47

11. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

48

11.2 Czyszczenie górnego

49

11.3 Czyszczenie obudowy

49

12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

50

POLSKI 51

51

POLSKI 53

53

13. KARTA PRODUKTU

54

15. OCHRONA ŚRODOWISKA

55

117870231-A-432018

56

Aeg FSK93800P User Manual (80 pages)


Brand: Aeg | Category: No info | Size: 2.40 MB |

   

Table of contents

FSK93800P

1

PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY

2

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

2

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

3

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

4

2.3 Vodovodní přípojka

5

2.4 Použití spotřebiče

5

2.5 Vnitřní osvětlení

5

2.6 Obsluha

5

2.7 Likvidace

5

3. POPIS SPOTŘEBIČE

6

6. NASTAVENÍ

9

6.2 Jak změnit nastavení se

10

6.3 Jak změnit nastavení s

10

7. FUNKCE

11

7.1 Seznam funkcí

12

7.2 Jak nastavit funkci

12

7.3 XtraDry

12

7.4 TimeSaver

12

8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

13

8.2 Zásobník na sůl

14

Jak doplnit zásobník na sůl

14

8.3 Dávkovač leštidla

14

9. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

15

ČESKY 17

17

10. TIPY A RADY

18

11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

19

11.2 Čištění horního

20

12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

21

ČESKY 23

23

13. TECHNICKÉ INFORMACE

25

SPIS TREŚCI

26

OBSŁUGA KLIENTA

26

POLSKI 27

27

2.1 Instalacja

28

2.2 Podłączenie do sieci

29

2.3 Podłączenie do sieci

29

2.4 Przeznaczenie

29

3. OPIS URZĄDZENIA

30

4. PANEL STEROWANIA

31

5. PROGRAMY

32

5.1 Parametry eksploatacyjne

33

6. USTAWIENIA

34

POLSKI 35

35

7. OPCJE

36

7.1 Lista opcji

37

7.2 Ustawianie opcji

37

8. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

38

8.2 Zbiornik soli

39

Napełnianie zbiornika soli

39

9. CODZIENNA EKSPLOATACJA

40

9.1 Mechanizm Comfort Lift

41

9.2 Stosowanie detergentu

41

10. WSKAZÓWKI I PORADY

43

11. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

45

11.2 Czyszczenie górnego

46

11.3 Czyszczenie obudowy

46

12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

47

POLSKI 49

49

13. DANE TECHNICZNE

51

14. OCHRONA ŚRODOWISKA

51

NAJLEPŠIE VÝSLEDKY

52

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

53

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

54

2.4 Používanie

55

2.5 Vnútorné osvetlenie

55

2.6 Servis

55

2.7 Likvidácia

55

3. POPIS SPOTREBIČA

56

4. OVLÁDACÍ PANEL

57

6. NASTAVENIA

59

6.2 Zmena nastavenia s 2

60

SLOVENSKY 61

61

7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE

62

8. PRED PRVÝM POUŽITÍM

63

8.2 Zásobník na soľ

64

Plnenie zásobníka na soľ

64

9. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

65

9.1 ComfortLift

66

9.2 Používanie umývacieho

66

SLOVENSKY 67

67

11. OŠETROVANIE A ČISTENIE

69

11.1 Čistenie filtrov

70

12. RIEŠENIE PROBLÉMOV

71

SLOVENSKY 73

73

13. TECHNICKÉ INFORMÁCIE

75

SLOVENSKY 77

77

SLOVENSKY 79

79

117885630-A-392016

80

Aeg FSK93800P User Manual (44 pages)


Brand: Aeg | Category: No info | Size: 3.00 MB |

 

Table of contents

FSK93800P

1

 エアドライついて

2

電源プラグを抜くか専用ブレーカーを落とし安全を確保する

3

修理技術者以外は分解や改造および修理をしない

3

安全上のご注意

4

食器類についての注意

8

ご使用前に行うこと

9

初めてお使いになる前に

9

経済的に、環境に配慮してお使いいただくために

9

■ タイムビーム機能

10

■ 各キーの働き

11

■ 表示される各リスト

11

■ 洗浄コースリスト

12

■ 設定リスト(Settings)

13

■ 設定リスト(Settings)の設定値を変更するには

14

■ オプションリスト

15

■ オプション機能の設定値を変更するには

15

エアドライ(Air Dry)について

16

コンフォートリフトについて

17

下段バスケットの下げかた

18

■ 下段バスケットの使いかた

19

■ 上段バスケットの使いかた

20

■ カトラリートレイの使いかた

21

■ バスケットから食器を取り出す

21

上段バスケットの高さ調節

22

洗剤とリンス剤について

23

■ 洗浄をスタートしましょう

24

■ 洗浄が終わったら

24

■ スタート予約(Delay)を行う

25

■ 洗浄中にドアを開けると

25

■ 洗浄中のコースを取り消す

25

■ スタート予約(Delay)を取り消す

25

■ オートオフ機能(Auto Off)について

25

洗浄効果を高めるためのアドバイス

26

お手入れとクリーニング

27

■ スプレーアームの掃除

29

■ 庫内と表面の掃除

29

故障かな?と思ったら

30

電源のアンペア数や電気量を

32

確認してください。複数の電

32

化製品を同時に使用すること

32

は控えてください。

32

■ 洗浄結果に満足できないとき

33

リンス剤が原因の場合があります。

34

不具合ではなく、湿度の高

34

い空気が壁面で液状化した

34

■ 乾燥システムについて

35

消費生活用製品安全法等に基づく

36

長期使用製品安全点検制度について

36

【本機の設計標準使用期間について】

37

■ 点検料金について

38

使用を終了した家電製品は正しくリサイクル

39

アフターサービスおよび修理規定

40

修理のご依頼について

41

■ 製品情報や点検期間の表示場所

42

117873440-A-462017

44

Aeg FSK93800P User Manual (56 pages)


Brand: Aeg | Category: No info | Size: 1.61 MB |

  

Aeg FSK93800P User Manual (56 pages)


Brand: Aeg | Category: No info | Size: 1.58 MB |

   

Table of contents

FSK93800P

1

ZA SAVRŠENE REZULTATE

2

BRIGA O KUPCIMA I SERVIS

2

1. SIGURNOSNE INFORMACIJE

3

1.2 Opća sigurnost

3

2. SIGURNOSNE UPUTE

4

2.3 Spajanje na dovod vode

5

2.4 Upotreba

5

2.5 Unutarnja rasvjeta

5

2.6 Servisiranje

5

2.7 Odlaganje

5

3. OPIS PROIZVODA

6

4. UPRAVLJAČKA PLOČA

7

5. PROGRAMI

8

5.1 Potrošnja

9

5.2 Informacije za ustanove

9

6. POSTAVKE

10

Postavke Vrijednosti Funkcije

11

Vraća uređaj na tvorničke

11

7. OPCIJE

12

7.2 Način postavljanja opcije

13

7.3 XtraDry

13

7.4 TimeSaver

13

8. PRIJE PRVE UPOTREBE

14

HRVATSKI 15

15

9. SVAKODNEVNA UPORABA

16

HRVATSKI 17

17

10. SAVJETI

18

HRVATSKI 19

19

11. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

20

11.2 Čišćenje gornje

21

11.3 Vanjsko čišćenje

21

12. RJEŠAVANJE PROBLEMA

22

HRVATSKI 23

23

13. PODACI O PROIZVODU

25

15. BRIGA ZA OKOLIŠ

27

PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY

28

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

28

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

28

ČESKY 29

29

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

30

2.3 Vodovodní přípojka

31

2.4 Použití spotřebiče

31

2.5 Vnitřní osvětlení

31

2.6 Obsluha

31

2.7 Likvidace

31

3. POPIS SPOTŘEBIČE

32

4. OVLÁDACÍ PANEL

33

5. PROGRAMY

34

5.1 Údaje o spotřebě

35

5.2 Informace pro zkušebny

35

6. NASTAVENÍ

36

Nastavení Hodnoty Popis

37

Reset nastavení Reset

37

Slouží k obnovení výrobního

37

7. FUNKCE

38

7.2 Jak nastavit funkci

39

8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

40

8.2 Zásobník na sůl

41

Jak doplnit zásobník na sůl

41

8.3 Dávkovač leštidla

41

Jak plnit dávkovač leštidla

41

9. DENNÍ POUŽITÍ

42

ČESKY 43

43

10. TIPY A RADY

44

ČESKY 45

45

11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

46

11.2 Čištění horního

47

11.3 Čištění vnějších ploch

47

12. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

48

ČESKY 49

49

13. LIST S ÚDAJI O VÝROBKU

51

14. DALŠÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

52

ČESKY 53

53

ČESKY 55

55

117866290-A-432018

56

Aeg FSK93800P User Manual (76 pages)


Brand: Aeg | Category: No info | Size: 2.34 MB |

   

Table of contents

FSK93800P

1

SISUKORD

2

KLIENDITEENINDUS

2

1. OHUTUSINFO

2

1.2 Üldine ohutus

3

2. OHUTUSJUHISED

4

2.4 Kasutamine

5

2.5 Sisevalgustus

5

2.6 Hooldus

5

2.7 Jäätmekäitlus

5

3. SEADME KIRJELDUS

6

4. JUHTPANEEL

7

5. PROGRAMMID

7

6. SEADED

9

7. VALIKUD

11

7.1 Valikute loend

12

7.2 Valiku määramine

12

7.3 XtraDry

12

7.4 TimeSaver

12

8.1 Veepehmendaja

13

8.2 Soolamahuti

14

Soolamahuti täitmine

14

8.3 Loputusvahendi jaotur

14

Loputusvahendi jaoturi

14

9. IGAPÄEVANE KASUTAMINE

15

10. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID

17

11. PUHASTUS JA HOOLDUS

19

11.2 Ülemise pihustikonsooli

20

11.3 Välispinna puhastamine

20

12. VEAOTSING

21

EESTI 23

23

13. TEHNILISED ANDMED

24

14. JÄÄTMEKÄITLUS

25

LABĀKIEM REZULTĀTIEM

26

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

26

LATVIEŠU 27

27

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

28

LATVIEŠU 29

29

3. PRODUKTA APRAKSTS

30

4. VADĪBAS PANELIS

31

5. PROGRAMMAS

32

5.1 Patēriņa dati

33

5.2 Informācija pārbaudes

33

6. IESTATĪTIE PARAMETRI

34

LATVIEŠU 35

35

7. IESPĒJAS

36

8.1 Ūdens mīkstinātājs

37

8.3 Skalošanas līdzekļa

39

Kā piepildīt skalošanas

39

9. IZMANTOŠANA IKDIENĀ

40

LATVIEŠU 41

41

10. PADOMI UN IETEIKUMI

42

LATVIEŠU 43

43

11. APKOPE UN TĪRĪŠANA

44

11.2 Augšējā izsmidzinātāja

45

11.3 Ārpuses tīrīšana

45

12. PROBLĒMRISINĀŠANA

46

LATVIEŠU 47

47

LATVIEŠU 49

49

13. TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

50

PUIKIEMS REZULTATAMS

51

1. SAUGOS INFORMACIJA

51

2. SAUGOS INSTRUKCIJOS

53

2.3 Vandens prijungimas

54

2.4 Naudojimas

54

2.5 Vidinis apšvietimas

54

2.6 Techninė priežiūra

54

2.7 Seno prietaiso išmetimas

54

3. GAMINIO APRAŠAS

55

4. VALDYMO SKYDELIS

56

5. PROGRAMOS

57

5.1 Sąnaudų vertės

58

5.2 Informacija patikros

58

6. NUOSTATOS

59

7. PARINKTYS

61

8. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART

62

8.2 Druskos talpykla

63

Kaip pripildyti druskos

63

8.3 Skalavimo priemonės

64

Kaip pripildyti skalavimo

64

9. KASDIENIS NAUDOJIMAS

65

10. PATARIMAI

67

11. PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

69

11.2 Viršutinės purkštuvo

70

11.3 Valymas iš išorės

70

12. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

71

LIETUVIŲ 73

73

Kitų galimų priežasčių

74

„Kasdienis naudojimas“

74

13. TECHNINĖ INFORMACIJA

75

14. APLINKOS APSAUGA

75

117885723-A-292018

76

Aeg FSK93800P User Manual (56 pages)


Brand: Aeg | Category: No info | Size: 1.56 MB |

 

Table of contents

FSK93800P

1

INDHOLDSFORTEGNELSE

2

FOR PERFEKTE RESULTATER

2

KUNDEPLEJE OG SERVICE

2

OPLYSNINGER OM SIKKERHED

2

Generelt om sikkerhed

3

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

4

2.4 Brug

5

2.5 Indvendig belysning

5

2.7 Bortskaffelse

5

3.1 TimeBeam

6

4. KONTROLPANEL

7

5. PROGRAMMER

7

6. INDSTILLINGER

9

6.2 Sådan ændres en

10

6.3 Sådan ændres en

10

7. TILVALG

11

7.1 Liste med tilvalg

12

7.2 Sådan vælges et tilvalg

12

7.3 XtraDry

12

7.4 TimeSaver

12

8. FØR FØRSTE ANVENDELSE

13

9. DAGLIG BRUG

15

10. RÅD OG TIPS

18

10.5 Før programmet startes

19

10.6 Tømning af kurvene

19

11.1 Rengøring af filtre

19

11.2 Rengøring af den øverste

20

12. FEJLFINDING

21

DANSK 23

23

13. PRODUKTINFORMATIONSARK

25

15. MILJØHENSYN

26

INHALTSVERZEICHNIS

27

FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE

27

REPARATUR- UND KUNDENDIENST

27

1. SICHERHEITSHINWEISE

28

Personen

28

Allgemeine Sicherheit

28

2. SICHERHEITSANWEISUNGEN

30

2.4 Gebrauch

31

2.5 Innenbeleuchtung

31

2.6 Service

31

2.7 Entsorgung

31

3. GERÄTEBESCHREIBUNG

32

4. BEDIENFELD

33

5. PROGRAMME

34

5.1 Verbrauchswerte

35

5.2 Informationen für

35

Prüfinstitute

35

6. EINSTELLUNGEN

36

6.5 AirDry

38

7. OPTIONEN

39

8.1 Wasserenthärter

40

8.2 Salzbehälter

41

8.3 Klarspülmittel-Dosierer

42

Füllen des Klarspülmittel

42

Dosierers

42

9. TÄGLICHER GEBRAUCH

43

10. TIPPS UND HINWEISE

46

11. REINIGUNG UND PFLEGE

47

11.2 Reinigen des oberen

48

Sprüharms

48

11.3 Reinigen der Außenseiten

49

11.4 Reinigung des

49

Geräteinnenraums

49

12. FEHLERSUCHE

50

DEUTSCH 51

51

DEUTSCH 53

53

13. PRODUKTDATENBLATT

54

15. UMWELTTIPPS

55

117885174-A-422018

56

Aeg FSK93800P User Manual (56 pages)


Brand: Aeg | Category: No info | Size: 1.58 MB |

 

Table of contents

FSK93800P

1

PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY

2

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

2

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

2

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

4

2.3 Vodovodní přípojka

5

2.4 Použití spotřebiče

5

2.5 Vnitřní osvětlení

5

2.6 Obsluha

5

2.7 Likvidace

5

3. POPIS SPOTŘEBIČE

6

5.1 Údaje o spotřebě

9

5.2 Informace pro zkušebny

9

6. NASTAVENÍ

10

Nastavení Hodnoty Popis

11

Reset nastavení Reset

11

Slouží k obnovení výrobního

11

7. FUNKCE

12

7.2 Jak nastavit funkci

13

7.3 XtraDry

13

7.4 TimeSaver

13

8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

14

8.2 Zásobník na sůl

15

Jak doplnit zásobník na sůl

15

8.3 Dávkovač leštidla

15

Jak plnit dávkovač leštidla

15

9. DENNÍ POUŽITÍ

16

ČESKY 17

17

10. TIPY A RADY

18

ČESKY 19

19

11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

20

11.2 Čištění horního

21

11.3 Čištění vnějších ploch

21

12. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

22

ČESKY 23

23

13. LIST S ÚDAJI O VÝROBKU

25

14. DALŠÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

26

ČESKY 27

27

NAJLEPŠIE VÝSLEDKY

28

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

29

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

30

2.3 Pripojenie na vodovodné

31

2.4 Použitie

31

2.5 Vnútorné osvetlenie

31

2.6 Servis

31

3. POPIS SPOTREBIČA

32

4. OVLÁDACÍ PANEL

33

5. PROGRAMY

34

5.1 Spotreba

35

5.2 Informácie pre skúšobne

35

6. NASTAVENIA

36

SLOVENSKY 37

37

7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE

38

8. PRED PRVÝM POUŽITÍM

39

8.2 Zásobník na soľ

40

Plnenie zásobníka na soľ

40

Naplnenie dávkovača leštidla

41

9. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

42

SLOVENSKY 43

43

SLOVENSKY 45

45

11. STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

46

11.2 Čistenie horného

47

11.3 Vonkajšie čistenie

47

12. ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

48

SLOVENSKY 49

49

13. INFORMAČNÝ LIST K VÝROBKU

51

SLOVENSKY 53

53

SLOVENSKY 55

55

117870211-A-432018

56

Aeg FSK93800P User Manual (52 pages)


Brand: Aeg | Category: No info | Size: 1.62 MB |

  

Aeg FSK93800P User Manual (80 pages)


Brand: Aeg | Category: No info | Size: 2.39 MB |

   

Table of contents

FSK93800P

1

PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY

2

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

2

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

3

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

4

2.3 Vodovodní přípojka

5

2.4 Použití spotřebiče

5

2.5 Vnitřní osvětlení

5

2.6 Obsluha

5

2.7 Likvidace

5

3. POPIS SPOTŘEBIČE

6

6. NASTAVENÍ

9

6.2 Jak změnit nastavení se

10

6.3 Jak změnit nastavení s

10

7. FUNKCE

11

7.1 Seznam funkcí

12

7.2 Jak nastavit funkci

12

7.3 XtraDry

12

8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

13

8.2 Zásobník na sůl

14

Jak doplnit zásobník na sůl

14

9. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

15

9.2 Použití mycího

16

9.3 Nastavení a spuštění

16

Funkce Auto Off

16

ČESKY 17

17

10. TIPY A RADY

18

11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

19

11.2 Čištění horního

20

12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

21

ČESKY 23

23

13. TECHNICKÉ INFORMACE

25

SPIS TREŚCI

26

OBSŁUGA KLIENTA

26

POLSKI 27

27

2.1 Instalacja

28

2.2 Podłączenie do sieci

29

2.3 Podłączenie do sieci

29

2.4 Eksploatacja

29

3. OPIS URZĄDZENIA

30

4. PANEL STEROWANIA

31

5. PROGRAMY

32

5.1 Parametry eksploatacyjne

33

6. USTAWIENIA

34

POLSKI 35

35

6.6 AutoOpen

36

7. OPCJE

37

8. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

38

8.2 Zbiornik soli

39

Napełnianie zbiornika soli

39

8.3 Dozownik płynu

40

Napełnianie dozownika płynu

40

9. CODZIENNA EKSPLOATACJA

41

10. WSKAZÓWKI I PORADY

43

11. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

45

11.2 Czyszczenie górnego

46

12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

47

POLSKI 49

49

13. DANE TECHNICZNE

51

14. OCHRONA ŚRODOWISKA

52

NAJLEPŠIE VÝSLEDKY

53

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

54

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

55

3. POPIS SPOTREBIČA

57

4. OVLÁDACÍ PANEL

58

6. NASTAVENIA

60

6.2 Zmena nastavenia s 2

61

7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE

63

8. PRED PRVÝM POUŽITÍM

64

8.2 Zásobník na soľ

65

Plnenie zásobníka na soľ

65

8.3 Dávkovač leštidla

66

Naplnenie zásobníka leštidla

66

9. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

67

11. OŠETROVANIE A ČISTENIE

71

11.2 Čistenie horného

72

11.3 Vonkajšie čistenie

72

11.4 Čistenie vnútra

72

12. RIEŠENIE PROBLÉMOV

73

SLOVENSKY 75

75

13. TECHNICKÉ INFORMÁCIE

76

SLOVENSKY 79

79

117885632-A-012017

80

Aeg FSK93800P User Manual (80 pages)


Brand: Aeg | Category: No info | Size: 2.35 MB |

    

Table of contents

FSK93800P

1

ZA SAVRŠENE REZULTATE

2

BRIGA O KUPCIMA I SERVIS

2

1. SIGURNOSNE INFORMACIJE

2

1.2 Opća sigurnost

3

2. SIGURNOSNE UPUTE

4

2.3 Spajanje na dovod vode

5

2.4 Upotreba

5

2.5 Unutarnja rasvjeta

5

2.6 Servisiranje

5

2.7 Odlaganje

5

3. OPIS PROIZVODA

6

4. UPRAVLJAČKA PLOČA

7

5.1 Podaci o potrošnji

9

5.2 Informacije za ustanove

9

6. POSTAVKE

10

HRVATSKI 11

11

7. OPCIJE

12

8. PRIJE PRVE UPOTREBE

13

8.2 Spremnik za sol

14

Kako puniti spremnik za sol

14

8.3 Spremnik sredstva za

15

Kako napuniti spremnik

15

9. SVAKODNEVNA UPORABA

16

HRVATSKI 17

17

10. SAVJETI

18

11. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

19

11.1 Čišćenje filtara

20

11.2 Čišćenje gornje

21

11.3 Vanjsko čišćenje

21

11.4 Čišćenje unutrašnjosti

21

12. RJEŠAVANJE PROBLEMA

22

HRVATSKI 23

23

13. TEHNIČKI PODACI

25

14. BRIGA ZA OKOLIŠ

26

ЗА САВРШЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ

27

1. БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

27

1.2 Опште мере безбедности

28

2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

29

2.3 Прикључивање воде

30

2.4 Употреба

30

2.5 Унутрашње осветљење

30

2.6 Сервис

30

3. ОПИС ПРОИЗВОДА

31

4. КОМАНДНА ТАБЛА

32

5. ПРОГРАМИ

33

5.1 Вредности потрошње

34

5.2 Информације за

34

6. ПОДЕШАВАЊА

35

6.5 AirDry

37

7. ОПЦИЈЕ

38

8. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ

39

8.2 Посуда за со

40

Како да напуните посуду за

40

8.3 Дозатор за средство за

41

Како да напуните дозатор

41

9. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА

42

СРПСКИ 43

43

10. КОРИСНИ САВЕТИ

44

СРПСКИ 45

45

11. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

46

11.2 Чишћење горњег крака

47

12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

48

СРПСКИ 49

49

СРПСКИ 51

51

13. ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

52

14. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

53

ZA ODLIČNE REZULTATE

54

POMOČ STRANKAM IN SERVIS

54

1. VARNOSTNA INFORMACIJE

54

SLOVENŠČINA 55

55

2. VARNOSTNA NAVODILA

56

2.4 Uporaba

57

2.5 Notranja osvetlitev

57

2.6 Servis

57

2.7 Odstranjevanje

57

3. OPIS IZDELKA

58

4. UPRAVLJALNA PLOŠČA

59

5. PROGRAMI

60

5.1 Vrednosti porabe

61

5.2 Informacije za

61

6. NASTAVITVE

62

SLOVENŠČINA 63

63

7. FUNKCIJE

64

8. PRED PRVO UPORABO

65

8.1 Sistem za mehčanje vode

66

8.2 Posoda za sol

66

Polnjenje posode za sol

67

8.3 Predal sredstva za

67

Polnjenje predala sredstva za

67

9. VSAKODNEVNA UPORABA

68

SLOVENŠČINA 69

69

10. NAMIGI IN NASVETI

70

SLOVENŠČINA 71

71

11. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

72

11.2 Čiščenje zgornje

73

11.3 Čiščenje zunanjih

73

12. ODPRAVLJANJE TEŽAV

74

SLOVENŠČINA 75

75

13. TEHNIČNE INFORMACIJE

77

14. SKRB ZA OKOLJE

78

SLOVENŠČINA 79

79

117880031-A-292018

80

Aeg FSK93800P User Manual (56 pages)


Brand: Aeg | Category: No info | Size: 1.64 MB |

  

Table of contents

FSK93800P

1

PARA RESULTADOS PERFEITOS

2

1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

3

Segurança geral

3

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

4

3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

6

4. PAINEL DE COMANDOS

7

6. PROGRAMAÇÕES

9

6.4 Iniciar o programa

11

MyFavourite

11

6.5 Como guardar o programa

11

6.6 AutoOpen

11

7. OPÇÕES

12

7.4 TimeSaver

13

8.1 Descalcificador da água

13

8.2 Depósito de sal

14

Como encher o depósito de

14

8.3 Distribuidor de

15

Como encher o distribuidor de

15

9. UTILIZAÇÃO DIÁRIA

16

PORTUGUÊS

17

SUGESTÕES E DICAS

18

11. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

20

11.2 Limpar o braço aspersor

21

11.3 Limpeza externa

21

12. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

22

PORTUGUÊS 23

23

PORTUGUÊS 25

25

13. INFORMAÇÃO TÉCNICA

26

14. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

27

CONTENIDO

28

Seguridad general

29

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

30

2.3 Conexión de agua

31

2.4 Uso del aparato

31

2.5 Luz interna

31

2.6 Asistencia

31

2.7 Desecho

31

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

32

4. PANEL DE MANDOS

33

5. PROGRAMAS

34

6. AJUSTES

35

6.2 Cómo cambiar un ajuste

36

APAGADO)

36

6.3 Cómo cambiar un ajuste

36

OPCIONES

37

7.1 Lista de opciones

38

7.2 Cómo ajustar una opción

38

7.3 XtraDry

38

8. ANTES DEL PRIMER USO

39

8.2 El depósito de sal

40

Llenado del depósito de sal

40

8.3 El dosificador de

41

Cómo llenar el dosificador de

41

9. USO DIARIO

42

CONSEJOS

44

11. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

46

11.2 Limpieza del brazo

47

11.3 Limpieza del exterior

47

12. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

48

ESPAÑOL 49

49

ESPAÑOL 51

51

13. INFORMACIÓN TÉCNICA

52

14. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

52

ESPAÑOL 53

53

ESPAÑOL 55

55

117882930-A-012017

56

Aeg FSK93800P User Manual (52 pages)


Brand: Aeg | Category: No info | Size: 1.62 MB |

 

Table of contents

FSK93800P

1

PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY

2

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

2

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

2

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

4

2.3 Vodovodní přípojka

5

2.4 Použití spotřebiče

5

2.5 Vnitřní osvětlení

5

2.6 Obsluha

5

2.7 Likvidace

5

3. POPIS SPOTŘEBIČE

6

5.1 Údaje o spotřebě

9

5.2 Informace pro zkušebny

9

6. NASTAVENÍ

10

Nastavení Hodnoty Popis

11

7. FUNKCE

12

7.2 Jak nastavit funkci

13

7.3 XtraDry

13

7.4 TimeSaver

13

8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

14

8.2 Zásobník na sůl

15

Jak doplnit zásobník na sůl

15

8.3 Dávkovač leštidla

15

Jak plnit dávkovač leštidla

15

9. DENNÍ POUŽITÍ

16

ČESKY 17

17

10. TIPY A RADY

18

ČESKY 19

19

11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

20

11.2 Čištění horního

21

11.3 Čištění vnějších ploch

21

12. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

22

ČESKY 23

23

13. TECHNICKÉ ÚDAJE

25

Kapacita Jídelní soupravy 13

26

Příkon Režim zapnuto (W) 5.0

26

Režim vypnuto (W) 0.10

26

NAJLEPŠIE VÝSLEDKY

27

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

27

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

29

3. POPIS SPOTREBIČA

31

4. OVLÁDACÍ PANEL

32

5. PROGRAMY

33

5.1 Spotreba

34

5.2 Informácie pre skúšobne

34

6. NASTAVENIA

35

7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE

37

8. PRED PRVÝM POUŽITÍM

38

8.1 Zmäkčovač vody

39

8.2 Zásobník na soľ

39

Plnenie zásobníka na soľ

40

Naplnenie dávkovača leštidla

40

9. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

41

11. STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

45

11.2 Čistenie horného

46

11.3 Vonkajšie čistenie

46

12. ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

47

SLOVENSKY 49

49

13. TECHNICKÉ INFORMÁCIE

50

Objem Súpravy riadu 13

51

Vypnutý režim (W) 0.10

51

117870210-A-212018

52

Aeg FSK93800P User Manual (28 pages)


Brand: Aeg | Category: No info | Size: 1.06 MB |

 

Table of contents

FSK93800P

1



2

  

2

  

2

1 .  

3

1.2  

3

2 . 

4

2.4 

5

2.5  

5

2.6 

5

2.7   

5

3 . 

6

4 . 

7

5 .

7

5.1  

8

6 .

9

6.4   

10

MyFavourite

10

7 .

11

8 .  

12

8.1  

13

8.2  

13

   

13

9 . 

14

9.1 Comfort Lift

15

9.2  

15

9.3    

15

   

15

10 . 

17

11 . 

18

11.2    

19

11.3  

19

11.4  

19

12 .  

20

21

21

13 .  

23

14 .  

24

16 . 

24

25

25

27

27

117879582-A-432018

28

Aeg FSK93800P User Manual (80 pages)


Brand: Aeg | Category: No info | Size: 2.35 MB |

   

Table of contents

FSK93800P

1

PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY

2

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

2

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

2

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

4

2.3 Vodovodní přípojka

5

2.4 Použití spotřebiče

5

2.5 Vnitřní osvětlení

5

2.6 Obsluha

5

2.7 Likvidace

5

3. POPIS SPOTŘEBIČE

6

5.1 Údaje o spotřebě

9

5.2 Informace pro zkušebny

9

6. NASTAVENÍ

10

Nastavení Hodnoty Popis

11

Reset nastavení Reset

11

Slouží k obnovení výrobního

11

7. FUNKCE

12

7.2 Jak nastavit funkci

13

7.3 XtraDry

13

7.4 TimeSaver

13

8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

14

8.2 Zásobník na sůl

15

Jak doplnit zásobník na sůl

15

8.3 Dávkovač leštidla

15

Jak plnit dávkovač leštidla

15

9. DENNÍ POUŽITÍ

16

ČESKY 17

17

10. TIPY A RADY

18

ČESKY 19

19

11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

20

11.2 Čištění horního

21

11.3 Čištění vnějších ploch

21

12. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

22

ČESKY 23

23

13. TECHNICKÉ ÚDAJE

25

SPIS TREŚCI

27

OBSŁUGA KLIENTA

27

POLSKI 29

29

2.1 Instalacja

30

2.2 Podłączenie do sieci

30

2.3 Podłączenie do sieci

30

2.4 Eksploatacja

31

2.5 Oświetlenie wewnętrzne

31

2.6 Serwis

31

2.7 Utylizacja

31

3. OPIS PRODUKTU

32

4. PANEL STEROWANIA

33

5. PROGRAMY

34

5.1 Parametry eksploatacyjne

35

5.2 Informacje dla ośrodków

35

6. USTAWIENIA

36

POLSKI 37

37

7. OPCJE

38

7.2 Ustawianie opcji

39

8. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

40

8.2 Zbiornik soli

41

Napełnianie zbiornika soli

41

8.3 Dozownik płynu

41

9. CODZIENNA EKSPLOATACJA

42

9.2 Stosowanie detergentu

43

9.3 Ustawianie i

43

Uruchamianie programu

43

10. WSKAZÓWKI I PORADY

45

11. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

47

11.2 Czyszczenie górnego

48

11.3 Czyszczenie obudowy

48

12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

49

POLSKI 51

51

13. DANE TECHNICZNE

53

14. OCHRONA ŚRODOWISKA

53

NAJLEPŠIE VÝSLEDKY

54

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

54

SLOVENSKY 55

55

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

56

SLOVENSKY 57

57

3. POPIS SPOTREBIČA

58

4. OVLÁDACÍ PANEL

59

5.1 Spotreba

61

5.2 Informácie pre skúšobne

61

6. NASTAVENIA

62

SLOVENSKY 63

63

7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE

64

8. PRED PRVÝM POUŽITÍM

65

8.2 Zásobník na soľ

66

Plnenie zásobníka na soľ

66

Naplnenie dávkovača leštidla

67

9. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

68

SLOVENSKY 69

69

SLOVENSKY 71

71

11. STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

72

11.2 Čistenie horného

73

11.3 Vonkajšie čistenie

73

12. ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

74

SLOVENSKY 75

75

13. TECHNICKÉ INFORMÁCIE

77

SLOVENSKY 79

79

117885633-A-292018

80

More products and manuals for Unknown AEG

Models Document Type
L7WBG47W User Manual   Aeg L7WBG47W Ръководство за употреба, 48 pages
FSE62800P User Manual      Aeg FSE62800P Korisnički priručnik [de] [en] [fr] [nl] , 76 pages
BP301352WM User Manual   Aeg BP301352WM Handleiding [en] [fr] [ru] , 40 pages
SKB8121VAF User Manual   Aeg SKB8121VAF User Manual [bg] [sk] [sk] , 16 pages
BPS546020M User Manual   Aeg BPS546020M Manuel utilisateur [en] , 40 pages
FSB51400Z User Manual     Aeg FSB51400Z Používateľská príručka [bg] [hr] [ro] [sk] [sk] , 64 pages
L6FAU740I User Manual Aeg L6FAU740I Brukermanual [fr] , 72 pages
F55602VI0P User Manual     Aeg F55602VI0P Kasutusjuhend, 64 pages
TOPLOADER User Manual   Aeg TOPLOADER Manuale utente [en] , 19 pages
LAV76809 User Manual   Aeg LAV76809 Handleiding [bs] [hr] [sl] , 36 pages
BS9314401M User Manual   Aeg BS9314401M Руководство пользователя, 36 pages
F99019M0P User Manual   Aeg F99019M0P Руководство пользователя [de] , 24 pages
SKE81221AC User Manual      Aeg SKE81221AC Handleiding [da] , 48 pages
L6FBG48SP User Manual   Aeg L6FBG48SP Instrukcja obsługi [en] , 40 pages
FSB52610Z User Manual     Aeg FSB52610Z Упатство за користење, 72 pages
L8FBK966E Quick Start Guide   Aeg L8FBK966E Pikaopas, 4 pages
F88075IM0P User Manual   Aeg F88075IM0P Brugermanual [pl] [ro] [sk] [sk] , 68 pages
FFB51400ZW User Manual   Aeg FFB51400ZM Brugermanual [en] , 64 pages
T86580IH3 User Manual   Aeg T86580IH3 Ohjekirja [en] , 48 pages
F65412VI0P User Manual     Aeg F65412VI0P Ohjekirja [sk] , 64 pages